Flappies Hondentraining

Augie Van Saelen

tel. 0486/43.74.13

flappies@skynet.be

http://www.flappies.be

Ondernemingsnr. BE 0500.753.887

 

 

Algemene voorwaarden

 

Definities

 

Flappies (Hondentraining) : het handelsmerk van Augie Van Saelen, Jules Pauwelsstraat 194, 2660 Hoboken, ondernemingsnr. BE0500.753.887.
Klant : de persoon die beroep doet op de diensten van Flappies.

 

Algemeen

 

De bepalingen in deze algemene voorwaarden treden in werking bij het tot stand komen van een afspraak, ie. wanneer een uitvoerdatum overeengekomen werd tussen Flappies en de klant.

 

Inspanningsverbintenis

 

Flappies verbindt zich ertoe de klant de best mogelijke dienstverlening te bieden, en geregeld bijscholingen te volgen om op de hoogte te blijven van evoluties en nieuwe inzichten. Rekening houdend met de hoeveelheid aan factoren die een invloed kunnen hebben op de uitkomst, is dit een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
Flappies verbindt zich ertoe uitsluitend trainingstechnieken te gebruiken die de hond geen schade toebrengen, noch fysiek, noch mentaal.

 

Aansprakelijkheid

 

Flappies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade (al dan niet aan derden), de eigenaar of houder blijft verantwoordelijk voor de hond en verklaart dat deze mee opgenomen is in de BA-verzekering.
Bij agressie-problematiek verbindt de klant zich ertoe Flappies uitgebreid en voor uitvoering van de afspraak op de hoogte te stellen, en zich te houden aan afgesproken veiligheidsmaatregelen.
De klant verbindt zich er tevens toe Flappies uitgebreid en voor uitvoering van de afspraak op de hoogte te brengen van (vermoedens van) ziekte of lichamelijk ongemak bij de hond.

 

Afspraken

 

Afspraken worden bij voorkeur via e-mail gemaakt.
De klant bezorgt Flappies alle gevraagde informatie (waaronder adres-en contactgegevens), die Flappies uitsluitend zal gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van de afspraak.

Afspraken kunnen tot uiterlijk 48u vooraf kosteloos worden verplaatst of geannuleerd door de klant, voor latere wijzigingen wordt het volledige bedrag van het consult zoals via e-mail afgesproken in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. In geval van annulatie door Flappies verbindt Flappies zich ertoe de klant zo snel mogelijk een nieuwe datum voor te stellen om de afspraak alsnog te realiseren.  

Voor afspraken waarbij een opvolgafspraak reeds vervat zat in de originele prijsopgave, dient deze opvolgafspraak uiterlijk 6 weken na de eerste afspraak plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Na deze termijn vervalt het recht op deze vervolgafspraak, zonder restitutie.

Flappies behoudt zich het recht voor klanten te weigeren, dan wel handelingen te weigeren die in strijd zijn met het welzijn van de hond.

De klant heeft vanaf datum van uitvoering van de afspraak recht op 3 maanden gratis opvolging via e-mail. Alle andere vormen van opvolging of communicatie zijn betalend, aan vooraf via e-mail overeengekomen tarief. Deze 3 maanden gratis opvolging via e-mail omvat uitsluitend de onderwerpen die tijdens de uitgevoerde afspraak behandeld werden, andere zaken (problematiek die geen onderwerp was van de uitgevoerde afspraak, andere hond, …) vallen buiten de gratis opvolging via e-mail en hiervoor zal Flappies een nieuw prijsvoorstel bezorgen.

 

Betalingen

 

Afspraken worden bij uitvoering onmiddellijk betaald, hetzij contant, hetzij via een mobiele app (“Payconiq”). Betaling via overschrijving is mogelijk, indien de te ontvangen gelden uiterlijk 1 week voor de afspraak op bankrekening BE42 7755 9829 9354 van Augie Van Saelen staan. Achterafbetalingen of deelbetalingen worden niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen voor uitvoering van de afspraak.

 

 

Annuleren van een aankoop/retourneren van artikelen

 

Kan mits meldingstermijn van uiterlijk 7 dagen vanaf datum van aankoop, en uitsluitend indien artikelen compleet en onbeschadigd zijn en geen tekenen van gebruik vertonen. Artikelen dienen in originele, onbeschadigde verpakking te zitten en alle originele labels te dragen. Retourkosten zijn voor rekening van de koper.

 

 

Intellectuele eigendom

 

Verkregen informatie, documentatie, verslagen, notities, correspondentie, beeldmateriaal, … zijn intellectueel en industrieel eigendom van Flappies en uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van de klant. Elke vorm van verspreiding (copiëren, doorgeven aan derden, publiceren, …), geheel of gedeeltelijk, is uitdrukkelijk verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Augie Van Saelen.